Humanitärt bistånd – hur fungerar det?

Humanitärt bistånd är en nyckelaktivitet i världen. Det är humanitär hjälp i krig eller naturkatastrofer samt det kan vara hjälp till flyktingar. Humanitärt bistånd består av materiellt bistånd eller skydd.

Två sorters bistånd

Det finns två sorters bistånd som vi arbetar med från svensk sida (citat):

  • Utvecklingssamarbete
  • Humanitärt bistånd

Långsiktigt stöd ges inom utvecklingssamarbetet för att andra länder ska kunna utvecklas och växa. Humanitärt bistånd kan ges som akut support i nödsituationer. Ofta samverkar utvecklingssamarbetet med det humanitära biståndet. Utvecklingssamarbetet innebär att på lång sikt motverka fattigdom och verka för att alla länder som inte är det ska bli mer demokratiska. Detta görs med hjälp av långsiktiga, fleråriga strategier som Sveriges regering beslutar om.

Utvecklingsarbetet från svensk sida innefattar flera tusen projekt och program som pågår parallellt i olika regioner, länder, former och föreningar samt organisationer. Utvecklingssamarbetet på lång sikt utförs bilateralt och multilateralt, det vill säga med en eller flera parter.

Materiellt bistånd och skydd

Materiellt bistånd ges i form av försörjning med livsmedel, olika sorters näringstillskott, någonstans att bo, rent vatten, sanitetsanläggningar, hälsoinsatser som sjukvård samt också undervisning.

Skydd innebär hjälp för att säkra nödställda personers rättigheter till kroppslig säkerhet samt värdighet. Skyddsinsatser avser också att påtala väpnade gruppers skyldighet till samhället, registrering av ställning som flykting eller internflykting. Det innefattar också att utbilda om folkrättsskyldigheter och andra rättigheter. Oftast innefattar enskilda humanitära insatser både skydd och materiellt bistånd.

Stöd direkt från Sverige

Det bilaterala biståndet går direkt från Sverige till andra länder eller en specifik region. Ett sådant stöd hanteras av SIDA (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) och fördelas inom olika projekt i samarbetsländer. Stödet kan också gå till enskilda organisationer som har ett SIDA-avtal. det vill säga – de är strategiska partners till SIDA. Idag ger Sverige bilateralt stöd till 36 länder i Asien, Afrika, Latinamerika och Europa.

Sveriges utvecklingssamarbete fokuserar bland annat på följande teman (citat):

  • Demokrati.
  • Jämställdhet.
  • Klimat och fredliga samt inkluderande samhällen.

Vilket team som står i fokus kan variera utifrån situationen i samarbetslandet och beroende på vilket område som behöver stödet bäst. SIDA kan t ex också samverka inom infrastruktur, hälsa och mänskliga rättigheter i ett land, och helt andra områden i ett annat land. Förutom bilaterala samarbetsformer har SIDA också regionala utvecklingssamarbeten med regionerna Asien, Afrika, Mellanöstern, Nordafrika och Europa.

Humanitärt bistånd räddar människoliv

Vad är avsikten med humanitärt bistånd?
Det ska rädda människoliv, ge tillbaka värdighet för människor som blivit drabbade i väpnade konflikter, lindra nöd och skydda i naturkatastrofer och andra kriser. Det är absolut nödvändigt med humanitärt bistånd i katastrofsituationer som uppkommer och förvärras. Det kan vara skyddsinsatser som att evakuera människor från krigszoner, ge människor boenden eller skapa möjligheter för flyktingar att registrera sig.

SIDAs arbete grundar sig i ett antal humanitära principer:

  • Humanitet handlar om att människor inte ska lida samt att människovärde och mänskliga rättigheter ska skyddas.
  • Neutralitet handlar om att aktörer inom humanitärt arbete inte får välja sida eller blanda sig i konflikter av något slag.
  • Opartiskhet handlar om att aktörer inom humanitärt arbete måste vara helt oberoende oavsett etnisk tillhörighet, politisk eller religiös bakgrund, nationalitet och kön. Ett akut behov är prioritet.
  • Oberoende handlar om att inga intressen av någon art ska stå i vägen för utförandet av humanitär hjälp.

Internationellt utvecklingssamarbete

Det internationella utvecklingssamarbetet är en av de verksamheter som ska främja ekonomisk utveckling och öka välståndet i de fattigare länderna. Det är en samverkan mellan fattiga och rika länder.